Reklamační řád

Reklamační řád pro kupující - spotřebitele

I.
Úvodní ustanovení
 
 1. Reklamační řád společnosti Ptáček - distribuce, s.r.o., IČ: 25114158, se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, provozovna Lidická 1010, 273 51, Unhošť, jakožto prodávajícího (dále jen „prodávající“) byl zpracován v souladu s ustanovením § 2158 a následujícími zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“), v platném znění. 
 2. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na závazkové vztahy vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, uskutečňované prostřednictvím e-shopu prodávajícího dostupného na webové adrese: www.krby-kamna-ptacek.cz (dále jen „e-shop“). Na vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem - podnikatelem vydal prodávající samostatný reklamační řád.
 
II.
Odpovědnost za vady
 
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při jejím převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud není s kupujícím sjednána doba delší (§ 2165 OZ). Tato doba a podmínky uplatnění práv z vad zboží jsou uvedeny v záručním listě. Jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, bude doba použitelnosti vyznačena na obalu.
 3. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o rozsahu a době trvání povinností prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „záruční list“). Záruční list musí obsahovat název, IČ a sídlo prodávajícího. Záruční list lze nahradit prodejkou, která musí obsahovat výše uvedené údaje. Záruční list je vypsán na kupujícího, v případě nutnosti odborné montáže je přiložen k daňovému dokladu bez vyplnění, které následně zabezpečí odborná servisní firma.
 4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
III.
Uplatnění a řešení reklamace
 
 1. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího. Je-li však v písemném záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě věci, je kupující oprávněn uplatnit právo na opravu věci u této osoby, je-li tato osoba v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (§ 2172 OZ).
 2. Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího na těchto kontaktních údajích:
  - Písemně nebo osobně na adrese Lidická 1010, 273 51, Unhošť
  - Emailem na adrese info@krby-kamna-ptacek.cz
 3. Reklamace kupujícího musí obsahovat:
  - doklad, že věc byla zakoupena u prodávajícího, zejména fakturu nebo záruční list,
  - specifikaci závady, kterou reklamuje.
 4. Reklamaci je nutné učinit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu je nutné reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
 5. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu posoudit oprávněnost reklamace a případně vyřídit reklamaci. Za tímto účelem zpravidla kupující dopraví reklamované zboží prodávajícímu na posouzení. Pokud to není možné a/nebo účelné (např. z důvodu rozměrů a hmotnosti zboží), umožní kupující prohlídku věci a případně další úkony v místě, kde se věc nachází. Totéž umožní kupující i pracovníkům servisu zajištěného prodávajícím. Za účelem usnadnění posouzení reklamace je vhodné zaslání podkladů dokládajících vadu, např. fotografie.
 6. Reklamaci vadného zboží zakoupené u prodávajícího může přímo uplatnit pouze kupující, tj. osoba, na kterou byl vystaven daňový doklad o koupi zboží, nebo osoba, na kterou byla práva z vad zboží postoupena.
 7. Prodávající vystaví v případě převzetí reklamace kupujícímu „Reklamační list“, který obsahuje:
  - iniciály prodávajícího,
  - iniciály kupujícího,
  - specifikaci zboží,
  - specifikaci závady,
  - dohodnutý způsob vyrozumění pro vyzvednutí zboží,
  - kupujícímu uplatňované právo z vady zboží,
  - způsob a datum vyřízení reklamace (bude vyplněno po vyřízení reklamace).
Pokud je reklamace zaslána na emailovou adresu, bude Reklamační list vystaven na žádost kupujícího.
 
IV.
Nároky kupujícího z vad zboží
 
 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě dle tohoto Reklamačního řádu či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
   Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle odst. 2 tohoto článku.

 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  1. na odstranění vady,
  2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
   Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 3. Právo na výměnu věci, nebo výměnu součásti věci, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (nejméně 3 stejné vady) nebo pro větší počet vad (nejméně 4 různé vady).
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
V.
Vyřízení reklamace
 
 1. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace. O výsledku reklamace je prodávající povinen kupujícího ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace vyrozumět. Nevyřízení reklamace v uvedené lhůtě je podstatným porušením smlouvy.
 2. Po vyřízení reklamace prodávající dohodnutým způsobem vyzve kupujícího k vyzvednutí věci a kupující je povinen věc bez zbytečného odkladu od prodávajícího převzít. To platí i v případě, kdy je reklamace posouzena jako neoprávněná.
 
VI.
Omezení odpovědnosti za vady
 
 1. Kupující nemá práva z vad zboží v následujících případech:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 2. Pokud jsou k zakoupenému zboží poskytnuty bezplatně jakékoli dárky, nevztahuje se na ně záruka ani jiná práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 3. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny běžným opotřebením v důsledku užívání zboží, nesprávnou či neodbornou instalací, manipulací, přepravou, připojením, sestavením či nevhodnou údržbou zboží, užíváním zboží v rozporu s návodem k použití či způsobem odlišným od toho, jímž se zboží zpravidla užívá.
 4. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, rovněž nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 5. Kupující je povinen provést prohlídku zboží za účelem kontroly jeho množství, jakosti a provedení bez zbytečného odkladu po převzetí, nejpozději však vždy před jeho montáží. Prodávající nenese dodatečné náklady na provedení prací (např. opakovanou montáž) v případě, že byly vady zboží zjevné a zjistitelné prohlídkou.
 6. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 7. Kupující je povinen provést prohlídku šamotových cihel a žáruvzdorných tvarovek před prvním zatopením ve spotřebiči, případná pozdější reklamace na poškozené šamotové cihly a žáruvzdorné tvarovky nebude výrobcem akceptována.
 
VII.
Ostatní ustanovení
 
 1. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 2. Nesouhlasí-li kupující se způsobem vyřízení reklamace, má právo svůj nárok uplatnit u soudu a to v průběhu promlčecí doby.
 3. Ostatní práva a povinnosti stran mezi prodávajícím a kupujícím se řídí jednotlivými ustanoveními OZ a případnými smluvními ujednáními mezi stranami.
 4. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.8.2019.


Reklamační řád pro kupující - podnikatele

I.
Úvodní ustanovení
 
 1. Reklamační řád společnosti Ptáček - distribuce, s.r.o., IČ: 25114158, se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, provozovna Lidická 1010, 273 51, Unhošť, jakožto prodávajícího (dále jen „prodávající“) byl zpracován v souladu s ustanovením § 2099 a následujícími zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“), v platném znění. 
 2. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na závazkové vztahy vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, uskutečňované prostřednictvím e-shopu prodávajícího dostupného na webové adrese: www.krby-kamna-ptacek.cz (dále jen „e-shop“). Na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem vydal prodávající samostatný reklamační řád. Kupující – podnikatel není oprávněn dovolávat se jakýchkoli práv kupujícího – spotřebitele vyplývajících ze samostatného reklamačního řádu.
 
II.
Odpovědnost za vady
 
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při jejím převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že je dodána ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Záruční doba se poskytuje v délce uvedené v záručním listu, které je ke zboží přiloženo. Záruční doba počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
 
III.
Uplatnění a řešení reklamace
 
 1. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího.
 2. Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího na těchto kontaktních údajích:
  - Písemně nebo osobně na adrese Lidická 1010, 273 51, Unhošť
  - Emailem na adrese info@krby-kamna-ptacek.cz
 3. Reklamace kupujícího musí obsahovat:
  - doklad, že věc byla zakoupena u prodávajícího, zejména fakturu nebo záruční list,
  - specifikaci závady, kterou reklamuje,
  - požadované nároky z vad zboží,
  - doklad o tom, že má zboží vadu, t. j. předložení samotného zboží, nebo doložení fotografií či jiných důkazů o vadě zboží.
 4. Vady musí být reklamovány ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy kupující tyto vady zjistil, případně kdy tyto vady při vynaložení odborné péče zjistit mohl. Zjevné vady je možné reklamovat nejpozději do tří dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Vady zboží zjistitelné ihned při převzetí zboží, např. zjevné z poškození obalu, je nutné reklamovat ihned a sepsat je do dodacího nebo přepravního listu dopravce, jinak nelze tyto vady reklamovat.
 5. Pokud reklamace neobsahuje výše uvedené údaje, není považována za řádnou reklamaci a prodávající k ní není povinen přihlížet.
 6. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu posoudit oprávněnost reklamace a případně vyřídit reklamaci. Za tímto účelem kupující dopraví reklamované zboží prodávajícímu na posouzení. Pokud to není možné a/nebo účelné, umožní kupující prohlídku věci a případně další úkony v místě, kde se věc nachází. V případě doručení prodávajícímu je kupující povinen předat zboží ve vhodném obalovém materiálu, nejlépe v originálním obalu. Není-li to vyloučeno, například v důsledku zpracování zboží na věc novou, je kupující povinen umožnit prodávajícímu odebrat vzorek zboží, a to za účelem posouzení reklamace vč. případného zpracování znaleckého posudku. V případě opakovaného porušení některé ze shora uvedených povinností z důvodu na straně kupujícího, nárok kupujícího z odpovědnosti za vady zboží zaniká.
 7. Reklamaci vadného zboží zakoupené u prodávajícího může přímo uplatnit pouze kupující, tj. osoba, na kterou byl vystaven daňový doklad o koupi zboží, nebo osoba, na kterou byla práva z vad zboží se souhlasem prodávajícího postoupena.
 8. Strany sjednávají, že prodávající má právo za účelem posouzení možnosti odstranění vad zboží vyžádat k tomuto stanovisko výrobce nebo jiného dodavatele zboží. Do doby poskytnutí tohoto stanoviska není kupující oprávněn uplatňovat u prodávajícího nárok na splnění závazku z odpovědnosti za vady; lhůta k vyjádření výrobce nebo jiného dodavatele zboží však nesmí být nepřiměřeně dlouhá.
 9. Pokud prodávající vystaví kupujícímu reklamační list, je kupující povinen ho potvrdit.
 
IV.
Nároky kupujícího z vad zboží
 
 1. Kupující má pouze nároky z vad vyplývající z tohoto Reklamačního řádu, jiné nároky se vylučují.
 2. V případě vady množství dodaného zboží má kupující právo na odstranění vady dodáním chybějícího zboží nebo nárok na slevu z kupní ceny ve výši ceny nedodaného zboží, a to dle vlastní volby.
 3. V případě vad jakosti a provedení zboží má kupující právo na odstranění vady zboží opravou. Nelze-li vadu zboží odstranit opravou, má kupující právo na odstranění vady dodáním náhradního zboží, nebo jiného zboží v ceně zboží vadného, a to dle vlastní volby.
 4. Nelze-li vadu zboží odstranit opravou, má kupující alternativně nárok na slevu z kupní ceny zboží, a to dle vlastní volby. Nárok na slevu z kupní ceny zboží zaniká a kupující je oprávněn nadále uplatnit toliko nárok na odstranění vady dodáním náhradního zboží dle předchozího odstavce, nedohodne-li se prodávající a kupující na výši slevy ve lhůtě sedmi dnů ode dne, kdy vyšla najevo neopravitelnost vady zboží.

V.
Vyřízení reklamace
 
 1. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace. O výsledku reklamace je prodávající povinen kupujícího ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace vyrozumět. Nevyřízení reklamace v uvedené lhůtě je podstatným porušením smlouvy.
 2. Po vyřízení reklamace prodávající dohodnutým způsobem vyzve kupujícího k vyzvednutí věci a kupující je povinen věc bez zbytečného odkladu od prodávajícího převzít. To platí i v případě, kdy je reklamace posouzena jako neoprávněná.
 
VI.
Omezení odpovědnosti za vady
 
 1. Kupující nemá práva z vad zboží v následujících případech:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 2. Pokud jsou k zakoupenému zboží poskytnuty bezplatně jakékoli dárky, nevztahuje se na ně záruka ani jiná práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 3. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny běžným opotřebením v důsledku užívání zboží, nesprávnou či neodbornou instalací, manipulací, přepravou, připojením, sestavením či nevhodnou údržbou zboží, užíváním zboží v rozporu s návodem k použití či způsobem odlišným od toho, jímž se zboží zpravidla užívá.
 4. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, rovněž nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
 5. Kupující je povinen provést prohlídku zboží za účelem kontroly jeho množství, jakosti a provedení bez zbytečného odkladu po převzetí, nejpozději však vždy před jeho montáží. Prodávající nenese dodatečné náklady na provedení prací (např. opakovanou montáž) v případě, že byly vady zboží zjevné a zjistitelné prohlídkou. Má se za to, že jiné vady, než vady jakosti zboží, lze zjistit prohlídkou zboží.
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 7. Kupující je povinen provést prohlídku šamotových cihel a žáruvzdorných tvarovek před prvním zatopením ve spotřebiči, případná pozdější reklamace na poškozené šamotové cihly a žáruvzdorné tvarovky nebude výrobcem akceptována.
 
VII.
Ostatní ustanovení
 
 1. Ostatní práva a povinnosti stran mezi prodávajícím a kupujícím se řídí jednotlivými ustanoveními OZ a případnými smluvními ujednáními mezi stranami.
 2. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.8.2019.