Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky - spotřebitele 
Ptáček - distribuce, s.r.o.


I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran kupní smlouvy, uzavřené na jedné straně mezi společností Ptáček - distribuce, s.r.o., IČ: 25114158, se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, jakožto prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem prodávajícího, jakožto kupujícím (dále jen „kupující“). Prodávající upozorňuje kupujícího, že veškeré činnosti týkající se provozu e-shopu jsou umístěny na provozovně prodávajícího na adrese Lidická 1010, 273 51, Unhošť.
 2. Tyto VOP se vztahují pouze na obchody mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňované prostřednictvím e-shopu prodávajícího dostupného na webové adrese: www.krby-kamna-ptacek.cz (dále jen „e-shop“).
 3. Na vztahy vyplývající z dílčích kupních smluv a těchto VOP se použije právní řád České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 4. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.
 5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 6. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
 7. Pokud uvede kupující v údajích o kupujícím nebo ve fakturačních údajích IČ, je považován prodávajícím za podnikatele.
 8. Kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel jsou v rámci těchto VOP označováni společně jako kupující. V případě, že se některá ustanovení vztahují pouze na kupujícího – spotřebitele nebo kupujícího – podnikatele, je to v VOP vyznačeno.
 9. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě podání objednávky.
 
II.
Informace poskytované před uzavřením smlouvy
 
 1. Prodávající informuje kupujícího tak, jak je uvedeno níže:
  1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám
  2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, nebo zároveň při převzetí zboží. V případech uvedených v těchto VOP je prodávající oprávněn požadovat platbu bez zbytečného odkladu od uzavření kupní smlouvy.
  3. Smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím nejsou smlouvami s opakovaným plněním nebo s plněním na dobu neurčitou.
  4. Podmínky odstoupení od kupní smlouvy jsou upraveny v samostatných ustanoveních těchto VOP a Reklamačního řádu.
  5. Ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených právními předpisy, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady
  6. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího. Kupujícímu bude poskytnuta na žádost elektronickou formou.

 1. Vybrané zboží vystavené v eshopu může být označeno „nelze zakoupit online“. Takové zboží není možné vložit do košíku a zakoupit ho prostřednictvím e-shopu. Zboží je možné objednat a zakoupit osobně na krbovém studiu společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s., na pobočkách uvedených zde. Uvedení zboží v katalogu e-shopu tedy není u takto označeného zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy, ale toliko prezentací nabídky zboží společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s.
III.
Uzavření kupní smlouvy
 
 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena tak, že kupující přijme návrh k uzavření smlouvy na tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku v e-shopu prodávajícího a následně závazně odešle objednávku. Přijetí objednávky bude potvrzeno prodávajícím ve formě emailu, jehož přílohou budou mimo jiné i tyto VOP a Reklamační řád.
 2. Před odesláním závazné objednávky může kupující měnit zboží v košíku, upravovat podmínky platby a možnosti dopravy, zadávat a upravovat osobní údaje apod.
 3. Prodávající se zavazuje na základě podmínek stanovených v těchto VOP a související objednávce dodat kupujícímu zboží. Kupující je povinen zboží odebrat a zavazuje se uhradit prodávajícímu řádně a včas kupní cenu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky (odstoupení od dílčí kupní smlouvy) u zboží, u kterého  dodatečně vyjde najevo nemožnost jeho dodání nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Kupující je v tomto případě oprávněn zrušit objednávku i ohledně ostatního objednaného zboží, bez jakýchkoli poplatků. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny do 14 dnů od zrušení objednávky.
 
IV.
Kupní cena
 
 1. Kupní cena se řídí údajem uvedeným v e-shopu na příslušné kartě zboží.
 2. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
 4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena předem nebo při převzetí zboží, v souladu se zvoleným způsobem platby a dopravy při vyplňování objednávky.
 5. V případě, že kupní cena zboží činí více než 20.000,- Kč, nebo se objednávka týká zboží, které nemá běžně prodávající skladem, je oprávněn prodávající požadovat úhradu zálohy předem, před dodáním zboží nebo objednáním zboží u dodavatele. Požadavek na úhradu zálohy bude zaslán na e-mail zadaný kupujícím do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud kupující s úhradou zálohy nesouhlasí, je oprávněn objednávku zrušit (odstoupit od dílčí kupní smlouvy). Pokud kupující zálohy dle tohoto odstavce neprovede, je prodávající oprávněn od dílčí kupní smlouvy odstoupit.
 6. Záloha požadovaná prodávajícím dle předchozího odstavce bude zpravidla činit:
  - až 30% v případě zboží s cenou více než 20.000,- Kč a zboží, které nemá prodávající skladem
 7. Dodací lhůta neběží do okamžiku zaplacení zálohy.
 8. Pokud je zboží dodáváno na paletě, je paleta součástí ceny zboží a tvoří přílohu zboží. Pokud kupující vrací zboží v souladu s těmito podmínkami zpět prodávajícímu ve lhůtě pro odstoupení dle čl. VI těchto VOP, je povinen ho vrátit na paletě, na které bylo dodáno (nebo na obdobné), aby mohl prodávající řádně zajistit jeho odvoz (pokud je odvoz zajišťován prodávajícím).
 9. Dodavatel upozorňuje, že cena není konečná a garantovaná. Změní-li se ceny zboží ze strany smluvních partnerů dodavatele (zejm. výrobců), nebo dojde ke změně výrobních nákladů, může být kupní cena dodatečně upravena o částku, o kterou se změnila kupní cena od smluvního partnera dodavatele v období od uzavření kupní smlouvy s odběratelem do dodání zboží smluvním partnerem dodavateli.
  Pokud s úpravou ceny odběratel nesouhlasí, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 
V.
Podmínky dodání zboží
 
 1. Způsob dopravy vybírá kupující při vyplňování objednávky. Při vyplňování objednávky je zároveň kupující seznámen s cenou jednotlivých způsobů dopravy. Před vyplněním objednávky je možné seznámit s možnostmi dopravy v e-shopu v sekci „Doprava a platba“.
 2. Pokud je zboží uhrazeno před jeho převzetím kupujícím, je prodávající nebo dopravce oprávněn požadovat, aby kupující při převzetí zboží prokázal svojí totožnost předložením občanského průkazu nebo obdobného průkazu s uvedením jména a podoby. Kupující je povinen svoji totožnost na žádost prokázat, jinak mu není prodávající nebo dopravce povinen zboží předat.
 3. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí podpisem na dodacím listu/přepravním listu. Osoba přebírající zboží zároveň uvede na dodacím listu čitelně hůlkovým písmem údaje nezbytné ke své identifikaci, zejména své jméno a příjmení. Pokud bude odmítnuto potvrzení dodacího listu / přepravního listu, není prodávající povinen zboží na místě dodání ponechat a zboží předat.
 4. Povinnost dodat zboží je v případě kupujícího – spotřebitele splněna okamžikem, kdy kupující – spotřebitel převezme zboží.
 5. Povinnost dodat zboží je v případě kupujícího – podnikatele splněna okamžikem, kdy je zboží předáno k dopravě ke kupujícímu – podnikateli, nebo okamžikem převzetí zboží v případě osobního odběru.
 6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - spotřebitele okamžikem jeho převzetí nebo okamžikem bezdůvodného odmítnutí převzetí.
 7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího – podnikatele okamžikem jeho předání k dopravě nebo okamžikem převzetí či bezdůvodného odmítnutí převzetí, podle toho, co nastane dříve.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, vždy však nejdříve ke dni úplného zaplacení kupní ceny.
 9. Termín dodání v případě zboží označeného "skladem" činí zpravidla 5 pracovních dnů, přičemž v této lhůtě bude zboží předáno k dopravě nebo připraveno k osobnímu převzetí. Termín dodání v ostatních případech sdělí prodávající kupujícímu do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Předpokládaný termín dodávky zboží bude prodávajícím sdělen i na žádost bez konkrétní odeslané objednávky – v tomto případě není sdělený termín závazný. Termín dodání je stanovován zejména v návaznosti na dodací termíny dodavatelů prodávajícího a skladovou dostupnost.
 10. Ačkoli prodávající provádí opakovanou kontrolu dostupnosti zboží, je v jednotlivém případě možné, že zboží označené jako dostupné skladem, nebude dostupné a bude nutné jeho objednání u dodavatele. Prodávající v takovém případě informuje kupujícího ve lhůtě 3 pracovních dnů od odeslání objednávky o možné lhůtě dodání. Kupující může v tomto případě objednávku zrušit (odstoupit od dílčí kupní smlouvy) bez jakýchkoli poplatků. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny do 14 dnů od zrušení objednávky.

VI.
Odstoupení od kupní smlouvy
 
 1. Tento článek VOP se vztahuje výhradně na kupujícího – spotřebitele.
 2. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v e-shopu), má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží kupujícím, nebo jím určenou osobou. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, lze od smlouvy odstoupit poté, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezmete poslední dodávku zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručeným osobně). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby bylo odstoupení dostatečně určité a platné, je nutné specifikovat dostatečně zboží, kterého se týká a doložit zakoupení zboží a dodržení lhůty pro odstoupení, např. přiložit kopii faktury a/nebo objednávky nebo uvést jejich čísla.
 4. Odstoupení od smlouvy doručte osobně nebo poštou na adresu prodávajícího: Ptáček – distribuce, s.r.o., Lidická 1010, 273 51, Unhošť.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 6. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující zpět prodávajícímu nebo je předá osobně na adrese Ptáček – distribuce, s.r.o., Lidická 1010, 273 51, Unhošť. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím.
 7. Pokud se jedná o zboží, které není možné vrátit prodávajícímu běžnou poštovní cestou, připojí tuto informaci kupující na odstoupení od smlouvy. Prodávající kontaktuje kupujícího do 10 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy za účelem domluvy na zpětném vyzvednutí zboží. Zboží musí být připraveno k naložení obdobným způsobem, jako bylo dodáno, t. j. zejména skleněné a keramické části krbů a krbových vložek musí být obloženy kartonem a polystyrenem a celý výrobek zabezpečen proti poškrábání v průběhu přepravy bublinkovou fólií. Zboží velkých rozměrů, které bylo dodáno na paletě, musí být pro vrácení umístěno na paletě (zejména v případě skel pod krbová kamna nutno umístit do svislé polohy), jinak nemusí být možné jeho naložení dopravcem k přepravě.
 8. Ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy nelze brát jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Lhůta pro odstoupení je stanovena za účelem kontroly a vyzkoušení zboží zákazníkem v zásadě ve stejném rozsahu, v jakém by to bylo možné v kamenném obchodě. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za výše uvedeným účelem. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody.
 9. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce. Platbu vrátí prodávající vždy nejdříve až po obdržení vráceného zboží. Platby budou poníženy o náklady, které nese kupující, zejména náklady na vrácení zboží prodávajícímu (pokud je nevynaložil přímo kupující), náhradu za snížení hodnoty zboží apod.
 10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech stanovených § 1837 občanského zákoníku, zejména nelze odstoupit od smlouvy
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  3. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  4. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  5. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
VII.
Záruční podmínky
 
 1. Reklamace a nároky z vad zboží se řídí reklamačním řádem, který je dostupný v sekci označené jako „Reklamační řád - spotřebitel“ nebo „Reklamační řád - podnikatel“ a na provozovně prodávajícího na adrese Lidická 1010, 273 51, Unhošť.
 2. Reklamační řád je vydán samostatně pro kupujícího – spotřebitele a kupujícího – podnikatele. Jednotlivá ustanovení reklamačních řádů se použijí vždy jen pro příslušného kupujícího a nelze se odvolávat na ustanovení z druhého reklamačního řádu.
 3. V ostatním se podmínky uplatnění vad zboží a případné nároky kupujícího řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 4. Kupující potvrzením těchto VOP potvrzuje, že se seznámil s příslušným Reklamačním řádem.

VIII.
Ochrana osobních údajů
 
 1. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Podmínky zpracování osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 2. Kupující potvrzením těchto VOP potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů.
IX.
Závěrečná ustanovení
 
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce.
 2. V případě sporu mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím může kupující - spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující - spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 3. Prodávající je oprávněn tyto VOP průběžně měnit. Pro dílčí kupní smlouvu je rozhodná verze VOP, která byla platná ke dni učinění objednávky.
 4. Tyto VOP jsou platná a účinné ode dne 1.8.2019
Název Formát Velikost
Formulář pro odstoupení od smlouvy pdf 522.35 KiB Stáhnout