Bezpečnost až na prvním místě

Již naši předkové používali přísloví: „Oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán“ a na tom se odnepaměti nic nezměnilo. Základem správného hoření je nejen kvalitní spotřebič, ale i vhodné palivo, dostatečný přívod vzduchu, pravidelná údržba a čistění celého topného systému. Pro dobrou funkci topidla a spalinové cesty by se měla používat výhradně certifikovaná topeniště a komínové prvky. Individuálně stavěná topeniště již nevyhovují dnešním potřebám s ohledem na životní prostředí a dané emisní normy.

Čištění a revize spalinových cest jsou stanoveny zákony, nařízeními a vyhláškami. Ta poslední je z roku 2016 a jejím dodržováním se dá předejít značným potížím, které mohou vést k požárům a škodám. Je důležité sledovat dva termíny, a to kontrolu a revizi.

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komínu. Dále při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty. Revize je rovněž nutná před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Také je nutné ji provést po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Odborník pozná leckdy i skryté závady, které laik nevidí nebo nepozná (například zmíněné praskliny). Na zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě zvolí, ale v každém případě si před znovuuvedením krbu do provozu musí opatřit revizi spalinové cesty. Jinak riskuje nejen to, že může být pokutován, ale pokud by k nějaké události došlo, hrozí, že mu pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí škod způsobených jiným osobám.

Od 1.1.2011 do 31.12.2015 platilo Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení předepisovalo pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Pouze vybírání a čištění spalinových cest bylo možno provádět svépomocí, kontrolu musela provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví. V Nařízení se hovořilo rovněž o revizi, k jejímuž provedení byl oprávněn pouze revizní technik se speciálním oprávněním.

Od 1. ledna 2016 se na tuto problematiku vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána i prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené nařízení vlády. Skládá se ze 4 paragrafů a 3 příloh:

  • § 1 Způsob čištění spalinové cesty
  • § 2 Způsob kontroly spalinové cesty
  • § 3 Revize spalinové cesty
  • § 4 Lhůty a vzory

Dle vyhlášky 34/2016 Sb. musí majitel zajistit čištění kouřovodů a komínů, nebo sám spalinovou cestu vyčistit nejméně 2x ročně, jde-li o sezónní provoz. U spotřebičů s celoročním provozem pak 3x ročně. Odborníci doporučují, že by čištění a údržba měla být v kompetenci kominíka. Samozřejmě ale praxe je jiná a spalinovou cestu si většinou čistíme sami.

A jak je to s kontrolami od profesionálů?

Vyhláška ukládá povinnost, nechat zkontrolovat komín a spalinovou cestu profesionálem alespoň jednou za rok a je jedno, zda v objektu topíme nárazově, nebo stále. Minimálně tak často je potřeba nejen kontrolovat, ale i čistit a vybírat saze ze spalinové cesty. U většiny zařízení je však tato kontrola nutná častěji. Vrstva usazených sazí by neměla být vyšší než 4 mm, v opačném případě může dojít k jejich vzplanutí. Pokud byste kontrolu zanedbali, pokutu nedostanete, ale budete muset hradit případné škody.

Základem je kontrola stavu komínů. V případě pecí a krbů sledujte zejména stav obložení topeniště a dalších součástí topení. Trhliny v šamotové obezdívce není nutné řešit okamžitě, pokud je jejich pozice v topeništi stabilní. Pokud ale začnou vypadávat kousky šamotu, je třeba topeniště nebo dané místo urychleně opravit, popřípadě udělat vyzdívku novou.

Kominík nebo komínový technik kontroluje, zda stav a provedení spalinové cesty odpovídá technickým požadavkům, u novostaveb i stavebním projektům. Zajímá ho především, zda jsou spaliny bezpečně odváděny a je zajištěn přívod vzduchu. Rovněž zjišťuje, jak jsou přístupné cesty ke komínu, spalinové cestě, vybíracím dvířkům a dalším čistícím a kontrolním otvorům. Musí být zajištěna požární bezpečnost, to znamená, že spotřebič je v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, ty nesmějí být skladovány v blízkosti spotřebiče. Podlaha pod spotřebičem a jeho okolí musí být provedena jako nespalná, tzn. např. z keramické dlažby, krycího skla, či jiného nehořlavého materiálu. Také krovní konstrukce musejí být bezpečně vzdáleny a podobně.

Průběžně se v hromadných sdělovacích prostředcích diskutuje otázka, zda hrozí pokuta, když kamna a komín nenecháte vyčistit? Přímo v zákoně sankce uvedeny nejsou, ale pokutu vám může dát například stavební úřad nebo hasiči, ti případně mohou i zakázat kamna a komín používat. Pokud by kvůli špatně udržované spalinové cestě vypukl požár, mohou pojišťovny navzdory sjednanému pojištění odmítnout škodu vyplatit a navíc byste mohli nést odpovědnost i za škodu na majetku třetí osoby.